بسمه تعالی

باری دیگر دشمن عنود و لجوج دست به انتقام دیگر نسبت به ملت رشید ایران اسلامی زد و بسیاری از مردم و نیروهای نظامی را به خاک و خون کشید این مزدوران استکبار جهانی و صهیونیست بین المللی و کشورهای مرتجع عربی منطقه به خیال واهی خود خواستند که از جمهوری اسلامی ایران زهره چشم بگیرند و کشور را به حرج و مرج بکشانند ولی زهی خیال باطل.

این دشمنان قسم خورده را نصیحت می کنم دست از خباثت خود بردارند و ملت ایران را نسبت به خود بیش از پیش بدبین و مأیوس نکنند و بدانند که نیروهای نظامی ایران قطعا پاسخ این بی خردی را می دهند.

اینجانب به مردم شریف و مومن اهواز و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری تسلیت گفته و به همه ی آحاد مردم توصیه می کنم وحدت را حفظ نمایند.

از خداوند متعال صبر و اجر برای بازماندگان و طلب علو درجات برای شهدای این حادثه و شفای عاجل برای مصدومین و مجروحین مسئلت می نمایم.