اظهار نگرانی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی از افزایش قیمت بنزین و ایجاد فشار معیشتی به مردم در شرایط فعلی و تاکید بر تجدید نظر در آن بسمه تعالی