ای ابوذر بر عمر خود بخیل تر از درهم و دینارت باش

آدم که نسبت به درهم و دینارش بخل دارد و دلش نمی خواهد پولهایش را خرج کند، باید نسبت به عمرش بیشتر بخیل باشد و نگذارد عمرش به هدر برود. بنابر این حضرت می فرماید: عمرتت برایت بیشتر از درهم و دینار اهمیت داشته باشد. اگر انسان قسمتهای عمرش را به ذکر صلوات یا دیگر عبادات یا نشستن پای درس پر کند برکت است. اگر کارهایی را که انجام می دهد و درسی که می رود برای رضای خدا باشد حتی نفسهایی که در این راه می کشد برکت است.