پیامبر اکرم صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله: إنَّ اللّهَ تبارکوتعالی أعَزَّ اُمّتی بسَنابِكِ خَیْلِها و مَراكِزِ رِماحِها؛ خداوند تبارک وتعالی عزت و اقتدار امت مرا، در سُمهاى اسبانشان و نوك نیزههایشان قرار داده است. (امالی صدوق، ٦٧٣/٩٠)