این عالم بزرگوار منشأ خیرات و برکات فراوانی بوده و امید قلبهای حقیقت جو و ملجأ مردم آن خطه بودند. این عالم بزرگوار منشأ خیرات و برکات فراوانی بوده و امید قلبهای حقیقت جو و ملجأ مردم آن خطه بودند.