اینجانب همه ملت و دلسوزان نظام و انقلاب را دعوت میکنم که در روز 22 بهمن حضور حماسی خود را نشان داده و با وجود همه مشکلات  اینجانب همه ملت و دلسوزان نظام و انقلاب را دعوت میکنم که در روز 22 بهمن حضور حماسی خود را نشان داده و با وجود همه مشکلات ...