اگر یقین حاصل کرده است که روزه برای او ضرر نداشته است باید روزه ها را قضا نماید.