اگر در هفته یک بار می روید و چهار روز میمانید و سپس برمیگردید نماز شما در سفر و شهر دیگر شکسته است اما اگر شما در دو هفته اول هر هفته دو بار به سفر یعنی مسافت 23 کیلومتر بروید و برگردید از سفر چهارم کثیر السفر شده و دیگر اگر هفته ای یک بار هم بروید در تمام این مدت سفر نماز شما کامل است و روزه هم میتوانید بگیرید و اگر تا ده روز در وطن خود بمانید و یا در جایی اقامت ده روز کنید بعد از ان نماز شما دوباره شکسته است و در سفر اول شکسته و در سفر دوم جمع و در سفر سوم به بعد نماز شما کامل است و باید هفته یک بار را به سفر بروید.