چنانچه دریافت این پول در مقابل ارائه خدمات باشد حلال است و مانعی ندارد.