اگر در هفته دو بار می روید و برمیگردید نماز شما کامل است و روزه هم صحیح است اما اگر در هفته یک بار می روید و دو روز مانده و سپس برمیگردید نماز شکسته و روزه صحیح نیست ضمنا در صورت اول که در هفته دو بار رفت و امد دارید اگر تا ده روز جایی نروید و یا به مقدار مسافت شرعی بیرون نروید در سفر اول بعد از ان باید نماز را شکسته بخوانید و روزه صحیح نیست و در سفر دوم نماز جمع است و روزه را گرفته و بعدا قضا نمایید و در سفر سوم نماز کامل شده و روزه هم صحیح است.