به نظر ما زوجه در حکم ذی رحم است لذا از هبه غیر معوضی که به زوجه کرده است نمیتواند رجوع کند.