اگر در هنگام نماز نمیدانستید که نجس است و نماز خوانده اید نماز صحیح است و اعاده ندارد و روزه هم صحیح است.