اکر موجب نگاه به عورت زن و یا دست زدن به ان باشد حرام است.