با سلام این سئوالات به دفتر آیت الله العظمی علوی گرگانی ارسال گردیده است و جواب بر اساس فتوای ایشان بیان می شود.

1_ توقف چند لحظه هم کفایت میکند گرچه احتیاطا در صورت امکان به مقداری بماند که عرفا توقف و وقوف صدق کند 

2_ وقوف شب یازدهم و دوازدهم برای انان واجب نیست و احتیاط واجب ان است که یک گوسفند قربانی نمایند.

3- چنانچه امکان دارد به مقدار یک لحظه توقف نمایند و الا به همان صورت و بدون وقوف عرفات حج خود را انجام داده و باید وقوف اختیاری مشعر را به جا آورد تا حج صحیح باشد.

4_وقوف اضطراری برای انان هم در صورت ناچاری مانعی ندارد.

5_همانند بقیه افراد است.