1_ اگر سفر به قصد اضرار به حق همسر نباشد و ضرورت عرفی در کار باشد اشکال ندارد و اجازه همسر هم شرط نیست.

2_ اگر ناچار به سفر نباشد این سفر حرام می باشد.

3_ سفر معصیت است و حرام می باشد.

4_ سفر حرام است.

5_ عمل به نذر واجب است و سفر حرام می باشد.

6- امر راحج است و دارای ثواب بسیاراست و توصیه به این سفر حتی با وجود احتمال خطر جانی و مالی شده است لکن نباید به صورت غیر قانونی باشد گرچه سفر حرام صدق نمیکند.