شهادت از طرق مذکور چنانچه برای قاضی علم حاصل کند که شهادت به درستی واقع شده است و شرائط شهادت هم کاملا رعایت شود مانعی ندارد و قابل اعتنا می باشد.