چنانچه این مقدار طلا به حدی کم باشد که عرفا انگشتر را طلا نگویند و در معاملات هم مورد ارزش گذاری قرار نگیرد و یا ارزش بسیار اندکی صرفا به جهت مقاومت بیشتر انگشتر برای آن قائل باشند حکم انگشتر طلا را ندارد و خرید و فروش و ساخت آنها اشکال شرعی ندارد.