اکر در همان حال قیام یادش بیاید باید دوباره ذکر حمد و سوره را بگوید و بعد از نمازهم سجده سهو به جا اورد و نماز مأمومین صحیح است و اگر در حال رکوع و یا بعد از آن یادش امد نماز صحیبح است و صرفا باید سجده سهو به جا اورد و نماز مأمومین هم صحیح است.