در صورتی که این نوع مزایده اینترنتی در میان عقلا و عرف مردم پذیرفته شده باشد و پولی را که بابت شرکت در مزایده دریافت می شود ظالمانه نباشد مانعی ندارد و برگزاری این حراج ها اشکال شرعی ندارد.