اگر آن فرد درآمدهای حلال هم دارد و احتمال میدهید که آن هدیه از در امد حلال او باشد میتوانید بگیرید و برسش و جستجو واجب نیست و اگر بخواهید احتیاط کنید باید خمس مال را به مرجع تقلید خود بدهید تا برای شما حلال شود.