انجماد فرد بیمار فقط در صورتی جایز است که راه درمان منحصر به این انجماد و تحقیق در مورد بیماری باشد و احیای مجدد آن فرد و برگشت حیات نباتی یقینا ممکن باشد و تضمینهای لازم برای بازگرداندن آن فرد در هر شرایطی حتی با وجود عدم یافتن داروی بیماری داده شود و الا چون این کار نوعی مرگ مصنوعی و تصرف در حیات انسان است لذا نیاز به دلیل خاص دارد که موجود نیست و اصالة الحرمة مقدم است و حرام می باشد.