مقصر در تصادفات رانندگی غیر از دیه و ارش مدیون هزینه دیگری نیست و دریافت هزینه درمان غیر از دیه و ارش جایز نیست.