به نظر ما بنابر احتیاط واجب نماز جمعه کفایت از نماز ظهر نمیکند و باید بعد از نماز جمعه نماز ظهر هم خوانده شود.