چنانچه از شرکت کنندگان پولی بابت مسابقه دریافت شود و سپس از همین پول به برنده مسابقه جایزه داده شود حکم قمار را دارد و جایز نمی باشد.