اگر از کشور اسلامی خریداری می شود و شک دارید که دارای الکل باشد خریدن و نوشیدن آن مانعی ندارد