تعیین فردی که دارای تقوا و علیمت بالا باشد بر اساس تحیقیقات شما مشخص می شود و باید بر اساس معیارهایی که برای خود دارید فردی که از بقیه بهتر میدانید انتخاب کنید البته هیچکس نمیتواند ذره ای از مقام امام زمان (ع) را پیدا کند اما علمایی وجود دارند که بتوان به آنها اعتماد در دین کرد و آنها را الگو قرار داد