در اینگونه مسائل هر فردی باید به مرجع تقلید خود مراجعه کند و طبق نظر او عمل نماید و به نظر ما اینگونه بازاریابی دارای اشکالات شرعی می باشد و هنوز اصلاح نشده است لذا کسب در امد از این طریق جایز نیست.