1_ رعایت تجوید در نماز واجب نیست مگر به مقداری که عرف مردم آن را موجب صحت ادای مخرج حروف میدانند ولی خواندن اشتباه کلمات در نماز اگر عمدی باشد موجب بطلان نماز است و اگر سهوی باشد چنانچه در محل بفهمد باید اصلاح کند و الا نماز صحیح است و سجده سهو به جا آورد.

2_ اگر صدق غنا کند نماز باطل است.