بیت کوین و سایر ارزهای مجازی باید دارای پشتوانه حکومتها و اعتبار بین المللی باشند لذا اگر بانک مرکزی معامله با این نوع ارزها را پشتیبانی کند و دارای اعتبار واقعی و پشتوانه بین المللی باشد و موجب اختلال نظام اقتصادی مملکت نشود اشکال ندارد لکن در شرایط فعلی احراز این مسائل دشوار است و بانک مرکزی هم رسما منع کرده است لذا باید اجتناب گردد.