اگر در زمستان و یا ایامی که روزها کوتاه تر است میتوانید روزه را قضا کنید نباید روزه بگیرید مگر مطمئن باشید که روزه برایتان ضرر ندارد و الا اگر در طول سال هم این مشکل را دارید باید روزه را بگیرید و به مقدار نیاز در خلوت اب بخورید و سپس کفاره غیر عمد هم برای هر روز بدهید