اگر یقین دارد که افق شهر آنها تفاوت با افق مرکز استان دارد باید افق شهر خود را به دست آورد و یا احتیاط کند و الا طبق همان افق عمل نماید.