اگربعد از اذان صبح باشد روزه صحیح است و صرفا باید غسل کند برای نماز واجب و اگر قبل از اذان صبح باشد چنانچه تا اذان خواب بماند روزه صحیح است و اگر قبل از اذان بیدار شود و فرصت برای غسل دارد باید غسل کند و اگر نکند علاوه بر قضای روزه باید کفاره عمد بدهد و اگر هم فرصت برای غسل ندارد ولی میتواند تیمم کند باید تیمم کند