اگرقطره داخل حلق می شود و احساس آن را در حلق خود میکند باید احتیاطا روزه را قضا کند مگر در طول سال مجبور به استفاده از قطره باشد که کفاره غیر عمد هم بدهد و اگر احساس مزه آن در داخل حلق نمیکند روزه صحیح است