اسکان زوجه در منزل زوج حق زوجه است و اگر اسکان را طلب نکند و طلب نفقه ایام عده کند کفایت میکند