چنانچه قرائن نشاندهنده آن باشد که طرف مقابل در فرض علم به وجود تدلیس حاضر به اسقاط این خیار نبوده است، اسقاط خیار تدلیس با فرض علم مدلس فایده ندارد و طرف مقابل حق فسخ را دارد.