اقتدا کردن به نماز جماعت اهل سنت در حال خوف جانی و تقیه و همچنین برای حفظ وحدت اشکال ندارد و ثواب دارد لکن در غیر حالت خوف و تقیه باید نماز اعاده شود.