1_ هر مدیری مکلف به پرداخت خمس و زکات اموال خود می باشد لذا دارایی و درآمد شرکت به مقداری که سهم مدیران است باید توسط همان مدیر محاسبه شده و خمس ان پرداخت شود و اگر مشمول زکات هم می شود باید زکات آن داده شود اما اگر متعلق به فرد خاصی نیست مثل شرکتهای دولتی باید توسط دولت یا نهاد خاص به عنوان شخصیت حقوقی محاسبه و پرداخت گردد.

2- بعد از تقسیم سود و یا تعلق سهام شرکت به افراد حقیقی هر کدام از آنها وظیفه دارند خمس ان را بپردازند و یا اگر دارای سال خمسی هستند و سر سال خمسی اضافه می آید مقدار مازاد را خمس بدهند و اگر مشمول موارد زکات هم می شود زکات هم تعلق میگیرد البته اصل سهام باید خمس داده شود حتی اگر به سر سال خمسی هم نرسد چون صدق سرمایه میکند.

3- جواب داده شد که خمس را باید هر مدیری پس از تعلق سهم خود بپردازد و اگر شرکت برای دولت و یا نهاد خاصی است آن نهاد باید خمس بدهد.

4_ موقوفات عام که باید در مصرف عام همانند فقرا و ایتام و حوزه ها و یا مسائل دینی دیگر هزینه شود  خمسن دارد اما موقوفات خاص که درآمد آن به اشخاص خاص می رسد بعد از واریز آن وجه به حساب فردی که وقف برای او شده است باید خمس بدهد مگر دارای سال خمسی باشد که باید سر سال خمسی اضافه بیاید.