در صورتی که هر دو طرف راضی باشند باید اجاره سابق را فسخ کرده و باطل کنند و مجدد اجاره جدید به مبلغ جدید انجام گیرد و اگر یک طرف راضی نباشد تا پایان مدت اجاره نمیتوان اجاره جدید با مبلغ جدید انجام داد.