1_ این نوع قرارداد جعاله صحیح است.

2- اگر بانک به متقاضی وام وکالت دهد که از طرف بانک خانه را رهن کند و سپس بعد از قرارداد، پول رهن را بانک بپردازد و با مبلغی سود پول را دریافت کند اشکال شرعی ندارد اما اگر قبل از مشخص شدن خانه و قرارداد، بانک صرفا وام جعاله دهد به نظر ما محل اشکال است.