کاشت ناخن و مژه به نظر ما موجب ایجاد مانع عمدی برای وضو و غسل است و جایز نیست و نباید انجام گیرد اما اگر انجام گرفت وضو و غسل به صورت جبیره ای صحیح است.