این شرط در ضمن معامله خیار شرط است اما چون مدت مجهول است و عرفا موجب ضرر می باشد لذا این شرط باطل است.