1_ چنانچه بدانید که مرجع دیگر اعلم است و یا مساوی با مرجع فعلی شما است اما محتاط تر است عدول مانعی ندارد و الا عدول جایز نیست البته میتوانید به احتیاطات او عمل نمایید تا اطمینان به برائت ذمه حاصل نمایید.