اگر به صورت هدیه باشد و مورد نیاز همسر برای مخارج متداول او نباشد خمس دارد