وضو باطل است و باید مجددا در ظرف مباح با اب مباح وضو بگیرد.