به نظر ما زن منی ندارد لذا آبی که بدون رسیدن به اوج شهوت از زن بیرون می آید حکم منی را ندارد و موجب وجوب غسل نیست البته اگر زن به اوج لذت جنسی بدون نزدیکی برسد احتیاطا باید غسل کند و برای نماز وضو هم بگیرد