اعتماد به این سایتها و سرمایه گذاری در بورس بر اساس پیش بینی این سایتها اشکال ندارد و مصداق شرط بندی نیست