اگر مبلغ را به عنوان هدیه سایرین برای سفر کربلا به یکی از افراد که قرعه به نام ایشان خارج شده است داده شود شرعا اشکال ندارد و حکم هبه مشروط را دارد و باید طبق شرط عمل شود.