دختر شما به پسر عموی همسر شما محرم نمی باشد و چنانچه فرزند شما دو سال تمام ندارد و میتوانید به او به مقدار 15 بار شیر پشت سر هم ( هر زمان که تمایل داشت) به گونه ای که بین آنها غذایی نخورد، بدهید و یا یک روز کامل فقط با شیر او را سیر کنید نه با چیز دیگر محرمیت ایجاد می شود و الا محرمیت ایجاد نمی شود.