اگر نذر روزه به صورت مطلق است و روزهای خاصی را نذر نکرده اید و وقت هم برای گرفتن روزه قضای امسال وسیع است مخیر هستید که اول روزه نذررا به جا آورید یا روزه قضا بگیرید و اگر وقت برای قضای روزه ماه رمضان امسال تنگ باشد باید اول روزه رمضان امسال را به جا آورید و سپس روزه نذر را انجام دهید اما اگر نذر روزه معین را کرده اید (مثلاچهارده روز آخر ماه شعبان) و از ماه رمضان امسال هم روزه قضا به گردن دارید چنانچه وقت برای قضای روزه ماه رمضان امسال تنگ است اول قضای روزه رمضان را به جا آورید و سپس قضای روزه نذررا انجام دهید و احتیاط واجب باید برای تأخیر در نذر نیز کفاره بدهید که باید برای هر روز یک مد ظعام به فقرا داده شود. ضمنا اگر قضای روزه رمضان برای سالهای گذشته است و نذر نیز برای روزهای معین است باید طبق نذر عمل کنید و سپس قضای روزه رمضان سالهای گذشته را بگیرید