اگر مقصر پزشک باشد او ضامن است و باید با هماهنگی بیمار مبلغ را از پزشک دریافت نمود و یا بیمار جبران خسارت داروخانه را کرده و سپس پزشک جبران خسارت بیمار را کند و اگر مقصر خود بیمار باشد او ضامن خسارت داروخانه است و اگر هم خود داروحانه سهل انگاری کرده باشد کسی ضامن نیست.